• EUR
Košík 0 - €0.00

Podmienky

1. PODMIENKY VLÁDY

Tieto podmienky predstavujú konečnú a úplnú dohodu strán a žiadne podmienky žiadnym spôsobom modifikujúce alebo meniace ustanovenia uvedené v tomto dokumente nie sú pre našu spoločnosť záväzné, pokiaľ nebudú písomne podpísané a podpísané a schválené úradníkom alebo inou oprávnenou osobou na Naša spoločnosť. Dodaním tovaru našej spoločnosti Companys po prijatí objednávky na objednávku Kupujúceho, žiadosti o zaslanie alebo podobných formulárov obsahujúcich tlačené podmienky, ktoré sú dodatočne k týmto zmluvným podmienkam alebo sú v rozpore s týmito podmienkami, sa ich zmena nesmie zmeniť. Ak niektorý z ustanovení, doložiek alebo ustanovení vyhlási súd s príslušnou jurisdikciou za neplatný, takéto vyhlásenie alebo držba neovplyvní platnosť žiadnych iných ustanovení, doložiek alebo ustanovení uvedených v tomto dokumente..

2. PRIJATIE OBJEDNÁVOK

Všetky objednávky podliehajú písomnému overeniu ceny autorizovaným personálom našej spoločnosti, pokiaľ nie je písomne určené, aby bolo pevné na určité časové obdobie. Preprava tovaru bez písomného overenia ceny nepredstavuje prijatie ceny obsiahnutej v objednávke.

3. STRIEDANIE

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia nahradiť iný produkt podobného druhu, kvality a funkcie. Ak kupujúci neakceptuje náhradu, musí výslovne vyhlásiť, že nie je povolená žiadna náhrada, ak kupujúci požaduje cenovú ponuku, ak je takáto žiadosť o cenovú ponuku podaná, alebo ak nebola podaná žiadna žiadosť o cenovú ponuku, pri zadávaní objednávky u obchodníka. Naša spoločnosť.

4. PRICE

Prices quoted, including any transportation charges, are valid for 10 days unless designated as firm for a specific period pursuant to a written quote or written sales acceptance issued or verified by an officer or other authorized personnel of Our Company . A price designated as firm for a specific period may be revoked by Our Company if the revocation is in writing and is mailed to the Buyer prior to the time a written acceptance of the price is received by Our Company . All prices and deliveries are F.O.B. shipping point. Our Company reserves the right to cancel orders in the event selling prices which are lower than prices quoted are established by government regulations.

5. DOPRAVA

Pokiaľ nie je stanovené inak, naša spoločnosť bude pri určovaní prepravcu a smerovaní používať svoj úsudok. V oboch prípadoch naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne omeškania alebo nadmerné prepravné poplatky vyplývajúce z jej výberu.

6. BALENIE

Pokiaľ nie je uvedené inak, bude naša spoločnosť dodržiavať iba svoje minimálne normy balenia pre zvolený spôsob prepravy. Náklady na špeciálne balenie, nakladanie alebo vystuženie, ktoré požaduje kupujúci, uhradí kupujúci. Všetky náklady na balenie a prepravu špeciálneho vybavenia kupujúceho hradí kupujúci.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Zľava sa vzťahuje iba na fakturovanú hodnotu materiálu (nie na dane alebo prepravné). Naša spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať platbu vopred alebo dostatočnú zábezpeku za tovar, ak to vyplýva z finančnej situácie kupujúceho určenej našou spoločnosťou.

8. NÁZOV A RIZIKO STRATY

Dodanie dopravcovi predstavuje dodanie kupujúcemu a potom prechádza na kupujúceho riziko straty alebo poškodenia. Akýkoľvek nárok kupujúceho týkajúci sa poškodenia počas prepravy alebo dodania by mal byť uplatnený priamo u prepravcu. Akékoľvek reklamácie kupujúceho voči našej spoločnosti za nedostatok alebo škodu, ktoré sa vyskytnú pred takýmto dodaním dopravcovi, musia byť uplatnené do siedmich (7) dní po prevzatí tovaru a musia byť k nim priložené originálne prepravné doklady podpísané dopravcom, v ktorých sa uvádza, že tento dopravca prijal tovar od našej spoločnosti. v požadovanom stave. Bez ohľadu na prechod rizika straty na kupujúceho zostáva vlastnícke právo a vlastnícke právo k tovaru predávanému podľa tejto zmluvy v našej spoločnosti až do doby, kým všetky platby podľa tejto dohody vrátane odradených platieb preukázaných zmenkami alebo iným spôsobom, budú mať úrok, účtovné poplatky a poplatky za právne zastúpenie. boli vykonané v hotovosti a Kupujúci súhlasí, že podnikne všetky kroky potrebné na zdokonalenie a zachovanie tohto práva a titulu v našej spoločnosti .

9.  ZÁSIELKY & UPLATNITEĽNÉ CLO A DANE

V závislosti od krajiny, do ktorej nám dávate pokyn na odoslanie vašej objednávky, môže byť vaša objednávka predmetom dovozných daní, ciel a poplatkov a / alebo iných podobných druhov vládnych daní, ciel alebo poplatkov (kolektívne; clá a dane). Ste zodpovední za platbu všetkých takýchto ciel a daní, bez ohľadu na to, kedy vám budú poplatky a dane účtované alebo účtované. Nemáme žiadne kontroly nad týmito poplatkami, pretože colné politiky sa v jednotlivých krajinách veľmi líšia. Ak zadáte pokyn, na ktorý sa vzťahujú clá a dane, výpočet poplatkov a daní, ktoré máte zaplatiť, sa nemusí uskutočniť skôr, ako zadáte objednávku. To znamená, že keď sa prvýkrát dozviete o čiastke ciel a daní, ktoré vám budú účtované, nemusí to byť dovtedy, kým od vašej zásielky nedostanete výpis z kreditnej karty alebo potvrdenie od nás. V niektorých prípadoch môže výpočet ciel a daní spôsobiť oneskorenie pri preprave nad rámec našich pôvodných odhadov dodávok.

10. VYŠŠIA MOC

Naša spoločnosť nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z Božích činov alebo k nim prispeli; konanie kupujúceho, civilného alebo vojenského orgánu vrátane kontroly miezd a cien; požiare; vojna; nepokojov; meškania v doprave; nedostatok alebo neschopnosť získať suroviny (vrátane zdrojov energie), komponenty, prácu, palivo alebo zásoby; alebo iných okolností mimo našej spoločnosti primeranú kontrolu, či už podobných alebo nepodobných vyššie uvedeným. Ak sú ovplyvnené určité množstvá a iné množstvá, ovplyvnené množstvá sa odstránia bez zodpovednosti, ale dohoda zostáva nedotknutá.

11. ZODPOVEDNOSŤ

Naša spoločnosť nezodpovedá, nezodpovedá ani nezodpovedá za žiadne zranenia alebo škody spôsobené použitím alebo použitím svojich výrobkov, či už jednotlivo alebo v kombinácii s inými výrobkami, ktoré vzniknú v dôsledku prijatia tejto objednávky. Naša spoločnosť nezodpovedá za chyby v hmotnosti alebo množstve dodaného tovaru, pokiaľ kupujúci neuplatní reklamáciu do siedmich (7) dní od prijatia zásielky a nebude k nej priložený originálny prepravný doklad podpísaný dopravcom, ktorý upozorní, že tento dopravca prijal tovar od našej spoločnosti v stave tvrdil. Ak je takýto včas uplatnený kupujúcim a ak je naša spoločnosť považovaná za platnú, naša spoločnosť môže plniť svoju zodpovednosť buď prepravením množstva potrebného na odstránenie nedostatkov, alebo podľa voľby našej spoločnosti pripísaním sumy na faktúre kupujúcemu. nedostatok.

12. ZÁRUKA

Všetok tovar, ktorý predáva naša spoločnosť, je kupujúcemu zaručený, že neobsahuje vady materiálu a spracovania a je vyrobený v súlade s priemyselnými normami. Vyššie uvedená záruka je nezlučiteľná a namiesto všetkých vylučujúcich záruk, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto dokumente, bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené alebo predpokladané zo zákona alebo inak, vrátane, okrem iného, akýchkoľvek predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo spôsobilosti. Žiadny agent, zamestnanec alebo zástupca našej spoločnosti nemá žiadne oprávnenie zaväzovať našu spoločnosť k akémukoľvek zastúpeniu, potvrdeniu alebo záruke týkajúcej sa tovaru a akékoľvek takéto vyhlásenie, potvrdenie alebo záruka sa nepovažuje za súčasť základu zmluvy. tejto dohody a je nevykonateľná. Akákoľvek reklamovaná vada materiálu alebo spracovania sa považuje za odpustenú kupujúcemu, pokiaľ nebude našej spoločnosti písomne doručený do siedmich (7) dní odo dňa prijatia tovaru kupujúcim.

Naša spoločnosť nezodpovedá za vyššie uvedenú záruku, ak je strata alebo poškodenie spôsobené nesprávnym použitím alebo použitím tovaru. Naša spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za dizajn tovaru a neposkytuje žiadnu záruku v súvislosti s takýmto dizajnom. Táto záruka nahrádza a vylučuje všetky ostatné záruky, výslovné, predpokladané alebo zákon.

13. NÁPRAVNÉ OPATRENIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Naša spoločnosť nezodpovedá za náhodné alebo následné straty, škody alebo výdavky, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z predaja, manipulácie alebo použitia tovaru alebo z akýchkoľvek iných príčin, ktoré s tým súvisia. Naša zodpovednosť spoločnosti v žiadnom prípade, vrátane nárokov na porušenie záruky alebo nedbanlivosti, je výlučne obmedzená, podľa možnosti našej spoločnosti, na výmenu tovaru, ktorý nie je v súlade s touto zmluvou, na vrátenie alebo pripísanie sumy kupujúcemu alebo pripísanie na účet kupujúcemu. kúpna cena tohto tovaru alebo oprava alebo zabezpečenie opravy tovaru. Ak naša spoločnosť požaduje vrátenie tovaru, bude tovar doručený našej spoločnosti v súlade s pokynmi spoločnosti. Nápravné prostriedky obsiahnuté v tomto odseku predstavujú výhradné odvolanie Kupujúceho voči našej spoločnosti za porušenie akýchkoľvek záväzkov našej spoločnosti, či už zo záruky alebo inak. Pokiaľ sa naša spoločnosť v dobrej viere snaží napraviť akékoľvek porušenie, opravné prostriedky stanovené v tejto dohode sa považujú za splnené.

14. VÝBER

Kupujúci prehlasuje, že tovar predávaný podľa tejto zmluvy je vhodný na jeho skutočné alebo zamýšľané použitie a že sa pri výbere vhodného tovaru alebo materiálov alebo pri navrhovaní vhodného tovaru a materiálov neopieral o zručnosti alebo úsudok spoločnosti Companys. Kupujúci prehlasuje, že použitie a inštalácia tovaru sa musí vykonať v súlade so všetkými platnými vládnymi požiadavkami. Kupujúci bude obhajovať, odškodňovať a poškodzovať našu spoločnosť, jej nástupcov, postupuje a dcérske spoločnosti pred a proti všetkým nákladom (vrátane poplatkov za právne zastúpenie), škodám a záväzkom vyplývajúcim zo skutočných alebo údajných uplatnených nárokov alebo akýchkoľvek sankcií navrhnutých alebo posúdených našej spoločnosti za akékoľvek údajné porušenie. akéhokoľvek federálneho, bridlicového alebo miestneho práva, predpisu, predpisu alebo normy z dôvodu alebo v súvislosti s akýmkoľvek použitím tovaru dodaného podľa tejto zmluvy.

15. GENERAL

Naša spoločnosť konkrétne prehlasuje, že akýkoľvek tovar, ktorý sa má dodať podľa tejto zmluvy, sa bude vyrábať v súlade s požiadavkami zákona o pracovných normách z roku 1939 v znení neskorších predpisov.

'Štandardné Doručenie' Odhad nákladov na dopravu: €0.00